Adatkezelés

Adatvédelmi politika


Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46. EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletnek (a továbbiakban: GDPR) történő megfeleléshez kapcsolódóan a MATIC Ipari -és Szolgáltató Kft. fontosnak tartja meghatározni, hogy milyen szempontok alapján kívánja biztosítani, hogy a megnevezett jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul eleget tegyen.

Cégünk, mindent elkövet azért, hogy a velünk kapcsolatban álló partnerek, munkavállalók és más érintett felek megfelelő tájékoztatást kapjanak az adataik kezelését illetően, valamint arról, hogy az általunk kezelt adatokat megfelelő biztonsági technológiák alkalmazásával védjük.

Különös figyelemmel és belső szabályozással törekszünk arra, hogy a személyes adatokhoz kizárólag azok az illetékes személyek és ők is csak olyan mértékben férhessenek hozzá, amilyen mértékben az adott feladat ellátásához feltétlenül szükség van.

A folyamatos fenntartás érdekében, fejlesztéseket végzünk és oktatásokat szervezünk, hogy legkielégítőbb módon tudjunk eleget tenni ezen kötelezettségeinknek.

Az adatkezelésekkel kapcsolatos kérdéseit, kérelmeit, észrevételeit a következő elérhetőségeinkre küldheti el.

Postacím:
MATIC Ipari- és Szolgáltató Kft. 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 7.

E-mail:


Gyűrű Máté
A Matic Kft.
ÜgyvezetőjeMATIC Kft.  Honlap – Kapcsolat

 

Tájékoztatás/Hozzájárulás személyes adat kezeléséhez

 

A MATIC Ipari Szolgáltató Kft.  (székhely: 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 7., cégjegyzékszám: 03-09-101909; a továbbiakban: Adatkezelő) a honlapon megtalálható „Kapcsolat” menüpont használatához kapcsolódóan az Ön által megadott személyes adatok kezelését az Ön hozzájárulása alapján a következők szerint végzi.

Általános információk

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a fent megnevezett ponthoz kapcsolódóan a birtokába jutott adatokat a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak és a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Az Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy az érintettek személyes adatait kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott célokra, a tisztességes és törvényes adatkezelés elvei szerint, a szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához kapcsolódóan és azt a szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és adatvédelmi politikájának megfelelően kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai óvintézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok kezelésére különösen a következő hatályos jogszabályok alapján kerül sor:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) (GDPR), az alábbi linken keresztül érhető el a hatályos szövege:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC);

Jelen Tájékoztató útján adjuk meg az adatkezeléssel kapcsolatban jogszabály alapján nyújtandó információkat az Ön részére, az alábbiak szerint.

 1. A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

- Honlapon elérhető „Kapcsolat” menüpont, kapcsolatfelvétel céljából megadott adatok kezelése.

 Adatkezelési cél: felhasználó azonosítása és a megkeresés megválaszolása.

 1. Az adatkezelés jogalapja:

- az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez.

 1. Amennyiben van, a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

- mindazon munkavállalók és az Adatkezelő szerződéses partnerei a szerződéses partnerei által megadott személyek, akik a honlap üzemeltetésében, a rendszer biztonságának biztosításában feladatot látnak el, vagy a feladatellátást ellenőrzik.

 1. Személyes adatok tárolásának időtartama:

- a „Kapcsolat” menüpontban feltett kérdés, megkeresés megválaszolásának időtartama idejére, maximálisan 30 nap.

 1. Az érintettek jogai és érvényesítésük rendje:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet.

Az érintett jogait az Adatkezelő felé az alábbi elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja: levelezési cím: 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 7.

telefonszám: 06-76-424-015

e-mail: 

5.1. Az adatokhoz való hozzáférés   

Az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a személyes adatairól és a jelen Tájékoztató/Hozzájárulás 1., 3., 4. 5.2-5.4. és a 8. pontja szerinti információkról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be kérelmét, az információkat széles körben használt elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

5.2. A személyes adatok helyesbítése

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

5.3. A személyes adatok törlése

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késdelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- az érintett a személyes adat kezelésére adott hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Adatkezelő a személyes adatot nem törli, amennyiben az adatkezelés szükséges:

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

- a személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítésére, közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

- népegészségügyi területet érintő közérdek alapján;

- közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, amennyiben az érintett törléshez való joga valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést;

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.4. A személyes adatok kezelésének korlátozása

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

- az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek kérésére az adatkezelést korlátozták, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

5.5. A személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről, illetve kezelésének korlátozásáról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

5.6. Adathordozhatóság

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy szerződésen alapul; vagy az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintett az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása során jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

5.7. A hozzájárulás visszavonása

Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, az érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 1. Adatkezelésért felelős az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

6.1. Adatkezelésért felelős

A MATIC Kft. a GDPR (97) preambulum, az adott adatkezelési célt végrehajtó szervezeti egysége.

6.2 Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

E-mail:

 1. Adatbiztonság

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő a vonatkozó belső szabályozással gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő mindent elkövet azért, hogy a velünk kapcsolatban állók, megfelelő tájékoztatást kapjanak az adataik kezelését illetően, valamint arról, hogy az általunk kezelt adatokat megfelelő biztonsági technológiák alkalmazásával védjük.

A személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a kapcsolat igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az adott személy rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Az Adatkezelő biztosítja, hogy a kezelt személyes adat:

 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága),
 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás),
 • hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége),
 • változatlansága igazolható legyen (adatintegritás). 
 1. Jogorvoslat:

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Az érintett jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan panaszt benyújtani. A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei az alábbiak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +3613911400

Fax: +3613911410

E-mail: 

Honlap: http://www.naih.hu

 1. Egyéb információ:
Az Adatkezelő a „Kapcsolat” adatmezők kitöltésén kívül egyéb adatokat semmilyen módon nem gyűjt, és nem szerez meg. Az adatkezelés során a megadott személyes adatokat az Adatkezelő kizárólagosan a „Kapcsolat” részben feltett kérdésének megválaszolására, vagy kérésének teljesítésére használja fel.

Matic Ipari Szolgáltató Kft.

Székhely

 • 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 7.
 • +36 76 424 015
 • +36 76 424 139
 • ,
 • www.matic.hu
Copyright © 1992-2024 Matic Ipari Szolgáltató Kft. - Minden jog fenntartva.

Webdesign és fejlesztés: Visual-Art Studio

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Bővebb információ »